Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/895, 24. veebruar 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1238 seoses toodetesse sekkumisega (EMPs kohaldatav tekst)