Witt TITJUR Opinia rzecznika generalnego Trabucchi przedstawione w dniu 28 listopada 1973 r. # Otto Witt KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Ericus. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Hamburg - Niemcy. # Sprawa 149-73.