Κρατική ενίσχυση — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων