OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dla Komisji Transportu i Turystyki Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Verónica Lope Fontagné