Sprawa C-637/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 12 grudnia 2011 r. — TVI Televisão Independente SA przeciwko Fazenda Pública