Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9454 — EP Global Commerce/METRO) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)