Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 39/2018 av den 23 mars 2018 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/56]