Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 39/2018, της 23ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) και του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/56]