Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 39/2018 от 23 март 2018 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/56]