Przyrządy pomiarowe oraz metody kontroli metrologicznej (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (przekształcenie) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD)