Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmiste õigusaktide kohta: ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta (KOM (2005) 236 lõplik)