Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. júla 1976. # Jan Eliza de Wind proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 62-75. TITJUR de Wind/Komisia