Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej: Finlandia, Szwecja, Austria (Tekst mający znaczenie dla EOG )