Sprawa T-139/06: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2011 r. — Francja przeciwko Komisji (Brak wykonania wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okresowa kara pieniężna — Podjęcie pewnych działań przez państwo członkowskie — Wniosek o zapłatę — Kompetencje Komisji — Właściwość Sądu)