Věc C-783/18 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v. Wajos GmbH („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Trojrozměrné ochranné známky tvořené tvarem výrobku – Kritéria pro posuzování rozlišovací způsobilosti – Povinnost uvést odůvodnění – Tvar nádoby – Amfora“)