Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Ranskan sisäiselle säännölliselle lentoliikenteelle