Sprawa C-410/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg w dniu 22 września 2008 r. — Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen