Pisemne zapytanie E-3423/09 skierowała: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji. Osoby narażone na smog elektromagnetyczny lub cierpiące z jego powodu w Europie