2012/452/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „NTA 8080” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE