Υπόθεση T-44/13 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Απριλίου 2013 — AbbVie κατά EMA [ «Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων — Πρόσβαση σε έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 — Έγγραφα στην κατοχή του EMA που περιέχουν πληροφορίες που υπέβαλε επιχείρηση στο πλαίσιο αιτήσεώς της για έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος — Απόφαση περί παροχής πρόσβασης στα έγγραφα σε τρίτο — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Επείγον — Fumus boni juris — Στάθμιση συμφερόντων» ]