2014/873/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 grudnia 2014 r. uchylająca decyzję 2002/249/WE dotyczącą określonych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury przywożonych z Myanmaru przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9057) Tekst mający znaczenie dla EOG