2014/873/EL: Komisjoni rakendusotsus, 3. detsember 2014 , millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2002/249/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses teatavate Myanmarist imporditud inimtoiduks ettenähtud kala- ja akvakultuuri toodetega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9057 all) EMPs kohaldatav tekst