2014/873/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2014 , για την κατάργηση της απόφασης 2002/249/ΕΚ σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα ως προς ορισμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και εισάγονται από τη Μιανμάρ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9057] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ