2014/873/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. december 2014 om ophævelse af beslutning 2002/249/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Myanmar (meddelt under nummer C(2014) 9057) EØS-relevant tekst