2014/873/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2014 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/249/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem C(2014) 9057) Text s významem pro EHP