Europaparlamentets och Rådets Beslut (EU) 2020/264 av den 27 november 2019 om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020