Sprostowanie do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ( Dz.U. L 37 z 13.2.2003 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, s. 359)