Υπόθεση T-368/20: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2020 — Smiley Miley κατά EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)