POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r.#Stefano Pedeferri i in. przeciwko Komisji Europejskiej.#Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga – Osoby żądające przyznania im statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Niedopuszczalność – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi.#Sprawa F-57/10.