Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lipca 2010 r. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lipca 2010 r.#Emanuela Sbarigia przeciwko Azienda USL RM/A i innym.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Włochy.#Krajowe przepisy regulujące godziny otwarcia i dni zamknięcia aptek- Zwolnienie - Uprawnienia decyzyjne właściwych organów.#Sprawa C-393/08.