TITJUR Opinia rzecznika generalnego Mengozzi przedstawione w dniu 13 września 2007 r. # Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) oraz Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Hamburg - Niemcy. # Rozporządzenie (WE) nr 615/98 - Dyrektywa 91/628/EWG - Refundacje wywozowe - Ochrona bydła podczas transportu - Uzależnienie wypłaty refundacji do wywozu bydła od zachowania przepisów dyrektywy 91/628/EWG - Zasada proporcjonalności - Utrata prawa do refundacji. # Sprawy połączone C-37/06 oraz C-58/06. Viamex Agrar Handel