NUOMONĖ Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pateikta Teisės reikalų komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018)0218- C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) Nuomonės referentas: Younous Omarjee