Pisemne zapytanie E-011326/11 Michael Cramer (Verts/ALE) do Komisji. Stosowanie zasad udzielania zamówień zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007