Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z  19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30)