Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku - C. DEKLARACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH - 55. Deklaracja Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej