Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))