2012/787/: Decyzja nr 1/2012 Komitetu współpracy celnej AWP-UE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji państw Afryki Wschodniej i Południowej w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka