Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej