Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz.U. L 139 z 30.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 319)