Ogłoszenie skierowane do osób, do których zastosowanie mają środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB zmienionej decyzją 2012/168/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 264/2012 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie