Pisemne zapytanie E-0565/10 skierowała: Frieda Brepoels (Verts/ALE) do Komisji. Wykaz dozwolonych zwierząt domowych w odniesieniu do ogółu zwierząt