Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1925) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2003/467/WE)