Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19 ; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22 ; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18 ; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38 ; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19 ; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8 ; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7 ; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5 ; Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6 ; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8 )