Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 marca 2011 r. # Komisja Europejska przeciwko Rebublice Włoskiej. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Ochrona dzikiego ptactwa - Dyrektywa 79/409/EWG - Odstępstwa od systemu ochrony dzikiego ptactwa. # Sprawa C-508/09. Komisja przeciwko Włochom TITJUR