Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 20. maj 2010. Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 20. maj 2010.#Emiliano Zanotti mod Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: Commissione tributaria provinciale di Roma - Italien.#Fri udveksling af tjenesteydelser - unionsborgerskab - artikel 18 EF og 49 EF - national lovgivning om indkomstskat - fradragsret i bruttoskatten op til en fast procentdel af samtlige undervisningsudgifter - deltagelse i undervisning ved universitet i anden medlemsstat - pålæggelse af kvantitativ begrænsning - fradragsret for udgifter, for så vidt som de ikke overstiger de afgifter og gebyrer, der skal erlægges for tilsvarende ydelser fra indenlandske offentlige universiteter - pålæggelse af geografisk begrænsning - fradragsret for udgifter, for så vidt som de ikke overstiger de afgifter og gebyrer, der skal erlægges for tilsvarende ydelser fra det indenlandske offentlige universitet, der er tættest beliggende ved den skattepligtiges skattemæssige hjemsted.#Sag C-56/09.