Pisemne zapytanie E-9600/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Współudział hiszpańskich domów wydawniczych w wylesianiu