Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminsitracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej