Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 11. september 2008. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kaupade kombineeritud vedu liikmesriikide vahel - Direktiiv 92/106/EMÜ - Veo lõppetapi maanteevedu, mis moodustab kombineeritud veo lahutamatu osa - Lähim sobiv raudteejaam. # Kohtuasi C-305/06. komisjon vs. Kreeka TITJUR