Pisemne zapytanie E-0970/08 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. transpozycji dyrektywy 2003/10/WE do prawa greckiego