Pisemne zapytanie P-7697/10 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Dywersyfikacja źródeł energii oraz plan działań dotyczący skroplonego gazu ziemnego (LNG)